STATŪTI 

1. Nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Limbažu lauvas” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta darbība sociālekonomisko problēmu risināšana;

2.1.2. teritorijas ilgtspējīga attīstība, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus;

2.1.3. pārrobežu un starptautiskas sadarbības attīstīšana;

2.1.4. finansiālo, materiālo, intelektuālo un cita veida resursu koordinēšana un piesaistīšana.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. veicināt sabiedrības integrāciju un samazināt sociāli ekonomiskās atšķirības starp iedzīvotāju grupām, motivēt maznodrošinātos iedzīvotājus aktīvi iesaistīties sociālo problēmu risināšanā,

2.2.2. veicināt mūžizglītību jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanai, kvalifikācijas paaugstināšanai un pārkvalifikācijai, jaunu izglītības programmu izstrādi,

2.2.3. veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību,

2.2.4. veicināt informācijas apmaiņu un attīstīt sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām, komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā par Eiropas Savienības un citas iespējamās palīdzības saņemšanu;

2.2.5. sekmēt saimniecisko darbību un veicināt bezdarba samazināšanu;

2.2.6. piesaistīt finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem biedrības mērķu sasniegšanai;

2.2.7. pārstāvēt Biedrības darbības teritorijas lauku iedzīvotāju un zivsaimniecībai nozīmīgu nozaru pārstāvju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī;

2.2.8. veicināt reģiona ainavas un kultūrvides sakārtošanu, videi draudzīga eko un lauku tūrisma attīstību, ekosistēmu, sugu un ģenētisko resursu saglabāšanu;

2.2.9. sekmēt  videi draudzīgu dzīves veidu un saimniekošanu, vietējo energoresursu izmantošanu, tīru lauksaimniecības produktu ieguvi un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu;

2.2.10. veicināt sabiedriskā labuma projektu īstenošanu;

2.2.11.  sniegt bezatlīdzības palīdzību biedrības biedriem;

2.2.12. sekmēt starppaudžu sadarbību,

2.2.13. sekmēt jaunu darba vietu radīšanu.

3.     nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedrības struktūra un struktūrvienības.

4.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce (turpmāk tekstā Sapulce), no biedrības biedru vidus tiek izvēlēta pārstāvju lēmējinstitūcija Valde (turpmāk tekstā Valde), izpildfunkcijas veic biedrības Izpilddirektors (turpmāk tekstā Izpilddirektors).

4.2. Ar Sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

4.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Sapulce.

5. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības darbībā, apņemas pildīt biedrības statūtus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru Sapulcei. Ja arī Sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei;

5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

5.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

5.5.2. biedrs nepilda Sapulces un Valdes lēmumus;

5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.7. Ja Biedrības biedrs ir izstājies vai izslēgts no Biedrības, tam nav tiesību pretendēt vai censties atsavināt Biedrības mantu, tās daļas un finanšu līdzekļus, lietot Biedrības nosaukumu un simboliku.

5.8. Valdes lēmums par biedru izslēgšanu tiek apstiprināts ar Sapulces lēmumu

6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1.  piedalīties Biedrības pārvaldē,

6.1.2.  saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

6.1.3.  piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

6.1.4.  brīvi iesaistīties citās organizācijās.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1.  ievērot Biedrības statūtus, piedalīties Biedrības darbā un pildīt Sapulces, Valdes un Izpilddirektora lēmumus;

6.2.2.  maksāt biedru naudu par kalendāro gadu biedru Sapulces noteiktajā apmērā;

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu, popularizēt biedrības darbu Latvijas Republikā un ārvalstīs, nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības godu un prestižu sabiedrībā,

6.2.4.  papildus saistības biedram var noteikt ar Sapulces vai Valdes lēmumu, saņemot biedra piekrišanu.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties Sapulcē personīgi vai, pilnvarojot citu personu. Juridisko personu Sapulcē pārstāv pilnvarota persona.

7.3. Biedrības biedram Sapulcē ir viena balss.

7.4. Kārtējā Sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.5. Ārkārtas Sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.8. Ja Sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz trīs biedri.

7.9.  Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem

7.10.    Sapulces kompetence:

7.10.1.       apspriest un apstiprināt izstrādāto vietējo rīcības stratēģiju;

7.10.2.       pieņemt lēmumus par Biedrības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.10.3.       apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus tajos;

7.10.4.       ievēlēt un atcelt no pienākumu veikšanas Valdes locekļus un Revidentu, kā arī noteikt to darbības laiku;

7.10.5.       noklausīties Valdes un Izpilddirektora ziņojumu par Biedrības darbības rezultātiem,

7.10.6.       noklausīties un apstiprināt Revidenta ziņojumu,

7.10.7.       apstiprināt gada pārskatu un apstiprināt Biedrības darbības plānu un budžetu,

7.10.8.       izskatīt pārsūdzētos Valdes vai Izpilddirektora lēmumus,

7.10.9.       apstiprināt Valdes lēmumu par biedru izslēgšanu no Biedrības.

7.10.10.   noteikt iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemt par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.

8. nodaļa. Pārstāvju lēmējinstitūcija – Valde

8.1. Biedrības Valde ir Sapulces ievēlēta pārstāvju lēmējinstitūcija, kuru ievēl uz 2 (diviem) gadiem.

8.2. Valde tiek veidota no 6 (sešiem) locekļiem, ievērojot, ka tiek pārstāvētas lauksaimnieku, lauku sieviešu, jauniešu, zivsaimniecības nozares, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju intereses. Valdes locekļi paši savstarpēji sadala savus pienākumus.

8.3.  Kandidēt Valdes locekļa statusam var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kas ir Biedrības biedrs.

8.4. Valdes locekļi pēc pilnvaru beigām var tikt ievēlēti atkārtoti.

8.5. Valde:

8.5.1.  izstrādā Biedrības stratēģijas, attīstības programmas un citus plānošanas dokumentus;

8.5.2.  lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

8.5.3. balstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros izskata projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;

8.5.4. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

8.5.5. nodrošina teritorijas interešu aizstāvību reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;

8.5.6.  izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

8.5.7. pēc nepieciešamības organizē darba grupas, piesaista ekspertus;

8.5.8.  ievēl no sava vidus Valdes priekšsēdētāju uz 2 (diviem) gadiem;

8.5.9.  ievēl un atceļ biedrības Izpilddirektoru;

8.5.10. sagatavo Sapulcei atskaites par Valdes darbību;

8.5.11. lemj Biedrības saimnieciskās darbības jautājumus;

8.5.12.  veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus.

8.6.  Valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā reizi  3 mēnešos mēnesī vai pēc nepieciešamības biežāk izsūtot elektronisku uzaicinājumu. Valdes sēdi var sasaukt arī četri Valdes locekļi norādot sasaukšanas iemeslu. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā 4 Valdes locekļi. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairākums no klātesošiem Valdes locekļiem.

8.7.  Biedrības Valdes sēdes ir atklātas. Atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo Valdes locekļu.

8.8. Biedrības Valdes darbība balstās uz sekojošiem principiem: partnerība, savstarpēja vienošanās, godīgums, atklātība, caurspīdīgums un pēctecība.

8.9. Valdes locekļi savus pienākumus veic bez atlīdzības,  bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valde biedrības budžeta iespēju ietvaros var noteikt samērīgu atlīdzību, vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.

8.10.  Valdes loceklis savā darbā aizstāv visas darbības teritorijas intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām, interesēm, ja tās ir pretrunā ar Biedrības izstrādātiem plānošanas dokumentiem un Biedrības darbības mērķi.

8.11.  Valdes locekli pēc priekšsēdētāja vai Valdes četru locekļu rakstiska ierosinājuma ar Valdes vairākuma balsojumu var ierosināt Sapulcei izslēgt no Valdes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

8.12.  Ja Valdes loceklis tiek izslēgts no Valdes:

8.12.1.Valdes locekļa pienākumus līdz Valdes darbības termiņa beigām uzņemas Valdes locekļa kandidāts, kura Sapulcē iegūto balsu skaits ir vistuvākais vismazāk balsu saņēmušajam Valdes loceklim;

8.12.2. Ja Valdes locekļa kandidāts tiek izslēgts vai atsauc savu kandidatūru vai brīvu kandidātu nav, tiek noteiktas ārkārtas vēlēšanas vienam Valdes loceklim un pārējie paliek kandidātu sarakstā.

8.13.  Valdes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi vairāk kā puse Valdes locekļu.

8.14.   Valdes priekšsēdētājs:

8.14.1. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

8.14.2. vada Valdes sēdes;

8.14.3. balsīm sadaloties līdzīgi Valdes priekšsēdētājam ir izšķirošā balss;

8.15.  Ja Valdes darbības ietvaros nav skaidra pamatojuma risināmo jautājumu piekritībai vai jautājumu risināšanā nevar panākt vienošanos, šo jautājumu rosināšanai tiek sasaukta Sapulce.

8.16.  Valdes sēdēs bez balsstiesībām piedalās Izpilddirektors.

8.17.  Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Valdes priekšsēdētājs un protokolētājs. Protokoli glabājas pie Biedrības izpildinstitūcijas.

8.18.  Valdes sēdes protokoli tiek apstiprināti nākamajā Valdes sēdē.

9. nodaļa Izpildinstitūcija –Izpilddirektors.

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Izpilddirektors, kas vada un pārstāv Biedrību. To ievēl Valde uz 2 (diviem) gadiem.

9.2. Biedrības Izpilddirektors vada Biedrības saimniecisko darbību. Par pienākumu pildīšanu Valde var noteikt atlīdzību un izmaksas kārtību.

9.3. Izpilddirektors ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Sapulces vai Valdes kompetencē.

9.4. Izpilddirektoru amatā var ievēlēt atkārtoti.

9.5. Sapulce vai Valde var noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Izpilddirektoram ir nepieciešama Sapulces vai Valdes iepriekšēja piekrišana.

9.6. Izpilddirektors:

9.6.1. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

9.6.2. pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

9.6.3. pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

9.6.4.  organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.6.5. sasauc un organizē Sapulces sēdes;

9.6.6. sagatavo Sapulcei un Valdei atskaiti par savu darbību;

9.6.7. pilda citus Sapulces un Valdes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Biedrības mērķi.

9.6.8. izlemj citus ikdienas jautājumus.

9.7. Izpilddirektors nevar būt Valdes loceklis vai Revidents.

9.8. Izpilddirektors ir tiesīgs pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Valdes lēmumus Sapulcē.

9.9.  Izpilddirektoru var atbrīvot no amata ar Valdes lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās, ja tas sistemātiski nepilda Valdes lēmumus, pārkāpj Biedrības statūtus, nenodrošina Biedrības mērķu sasniegšanu. Izpilddirektora locekļa atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Biedrības biedru un ne mazāk kā 3 Valdes locekļi. Izpilddirektors ir tiesīgs jebkurā laikā atstāt Izpilddirektora amatu par to rakstveidā paziņojot Valdei.

9.10.   Izpilddirektoram ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi.

10.nodaļa. Revidents.

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl Sapulce uz 2 (diviem) gadiem.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Valdes loceklis vai Izpilddirektors.
10.3. Revidents veic revīziju Sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.  Biedrības līdzekļi un to izlietojums.

11.1. Biedru maksas apjomu nosaka Biedrības Sapulce.

11.2.  Biedrības mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei var veikt saimniecisko darbību.

11.3.  Biedrības līdzekļus veido:

11.3.1.  biedru maksas;

11.3.2.  juridisko un fizisko personu brīvprātīgās maksas, ziedojumi, dāvinājumi;

11.3.3.  ienākumi no saimnieciskās darbības;

11.3.4.  biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

11.3.5.  valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;

11.3.6.  dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;

11.3.7.  par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta;

11.3.8.  mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;

11.3.9.  citi atļauti ienākumi.

11.4.        Biedrības līdzekļi saskaņā ar Valdes lēmumu tiek izlietoti:

11.4.1.  mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;

11.4.2.  darbinieku algošanai;

11.4.3.  citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

11.5.   Ar Biedrības Sapulces lēmumu Biedrība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Biedrības Statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.

12. Biedrības darbības izbeigšanās un reorganizācija

12.1. Biedrības darbība tiek izbeigta sekojošos gadījumos:

12.1.1. saskaņā ar Biedrības Sapulces lēmumu;

12.1.2. citos ar likumu noteiktajos gadījumos.

12.2. Ja Biedrība sadalās vairākās jaunās organizācijās, Sapulce izlemj par Biedrības īpašuma un finanšu līdzekļu sadali.

12.1.6. Biedrības likvidāciju veic Sapulces iecelta likvidācijas komisija un tā notiek atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam.

           Biedrības „Limbažu lauvas”  pilnvarotais pārstāvis: 
Izpilddirektors        ______________ / Ilze Millere/


Statūti apstiprināti Sapulcē Limbažu novadā, Limbažos,  2015. gada 19.maijā


Statūti lejuplādei (.pdf)