“Limbažu lauvas”  ir  biedrība,  kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Biedrības darbības mērķus un atzīst statūtus. Biedrība "Limbažu lauvas" dibināta 2008. gadā

Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem un biedrības Statūtiem.

Biedrības mērķi ir:

  1. veicināt Limbažu pilsētas, novada cilvēku lokālpatriotismu, informētību un līdzdalību savas kopienas teritorijas ilgtspējīgā attīstībā, izmantojot vietējos un piesaistītos finansiālos, materiālos un intelektuālos resursus;
  2.  sekmēt Limbažu pilsētas, novada attīstību un, atbalstot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, novada vēsturē, vides aizsardzībā un citās  jomās, veicināt  Vidzemes piekrastes, reģiona  izaugsmi;
  3.   iesaistīties pārrobežu un starptautiskajā  sadarbībā;
  4.  uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā

Biedrības statūti